4 ข้อผิดพลาดของการทำ CONTENT MARKETING ที่ทำให้ CONTENT ไม่ปัง

Updated: Nov 30, 2020

Content Marketing เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิด Customer Engagement อย่างมากในยุคปัจจุบัน


ก่อให้เกิดลูกค้ารายชื่อเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ต้องการได้สำหรับแบรนด์เมื่อทำ Content Marketing Campaign ที่ถูกคน ถูกที่ ถูกทาง ถูกเวลาขึ้น และผลที่ได้จากการวางแผนเหล่านี้ย่อมทำให้เกิดผลประสบความสำเร็จขึ้นมา