คุณเชื่อหรือไม่ว่า คนเรากว่า 99% เป็นพวกไม่มีเหตุผลในการซื้อของ... ?

Updated: Nov 30, 2020

คุณเป็นคนมีเหตุผลในการเลือกซื้อของ ใช่หรือไม่ ครับ ??


เกือบ 100% คนจะตอบว่า พวกเค้าเป็นคนมีเหตุผล และใช้เหตุผลในการซื้อของทั้งนั้น แต่เชื่อไหมครับ จริงๆ แล้ว มนุษย์กว่า 99% ไม่ได้ใช้เหตุผลในการซื้อของเลย !!
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม กับ การตัดสินใจซื้อของมนุษย์